AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij van YourBestBuy begrijpen dat het beschermen van u privacy zeer belangrijk is. We doen er alles aan om uw persoonlijke-gegevens die u aan ons heeft toevertrouwd, op de juiste manier te gebruiken. We bieden u dan ook ten alle tijden het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of deze te laten verwijderen. YourBestBuy (onderdeel van MH agency) gevestigd: Gerard Doggerlaan 91, 2493 AZ Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving privacyverklaring.

Gegevens van YourBestBuy (onderdeel van MH agency):
Gerard Doggerlaan 91
2493 AZ Den Haag
Tel : +31 6 434 424 71
E-mail : info@yourbestbuy.nl
Website : www.yourbestbuy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
YourBestBuy verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze leveringen en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam contactpersoon.
– Bedrijfsnaam (indien aangegeven).

– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door middel van enige correspondentie en telefonische contacten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of levering heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yourbestbuy.nl, of via telefoonnummer +31 6 434 424 71 dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
YourBestBuy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Leveringen.
– Verzenden van aanbiedingen/offertes.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze levering te kunnen laten plaatsvinden.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Geautomatiseerde besluitvorming:
YourBestBuy neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van medewerkers van YourBestBuy.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
YourBestBuy bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
YourBestBuy verstrekt jouw persoonsgegevens nooit zomaar aan derden. Echter geschied dit wel indien dit nodig is voor de levering en nakoming van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
YourBestBuy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u, eventuele, toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YourBestBuy en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yourbestbuy.nl . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
YourBestBuy neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer +31 6 434 424 71 of via info@yourbestbuy.nl .